mércores, febreiro 03, 2016

A estupidez de Ícaro

Nós
que habitamos con e contra o capital1


Plumas de Ícaro. Rodríguez Pazo.
 Óleo sobre lenzo 50x50
Lémbranos Robert Graves2 que o “noso” heroe céltico3, Lugh4, voou ao ceo como unha aguia cando o seu sucesor o matou no solsticio de verán. É unha fantasía relixiosa moi difundida que nos relata a continua loita entre a aguia e a serpe, o ano crecente e o minguante, o rei e o seu sucesor... Como somos gregos de cultura transferida por Roma estamos máis familiarizados coa súa mitoloxía que coa céltica e sabemos máis de Ícaro que de Lug. O fillo de Dédalo fuxiu de Creta coas ás que o seu pai, ferreiro admirable aprendido pola mesma Atenea, lle fixera con plumas de paxaros atadas con fíos, as máis grandes, e pegadas con cera, as cativas. No momento de iniciar a fuxida do labirinto de Minos, Dédalo advertiulle ao fillo que non voase a demasiada altura para que o sol non fundise a cera, nin demasiado baixo para que o mar non humedecese as plumas, e cominouno a que o seguise de preto e non tomase un rumbo propio. O mozo non fixo caso dos consellos paternos e ao verse tan alto emocionouse e seguiu a subir ata que o sol derreteu a cera. Dédalo só foi quen de observar as plumas esparexidas sobre a auga do mar.
   Perda coidado a persoa lectora, non teño pensado seguir coa mitoloxía clásica nin coa céltica. O motivo do desvarío é reflexionar, con brevidade simple, sobre o gran mito da contemporaneidade ilustrada: o do permanente progreso. Fomos educados nunha visión da historia como unha liña en constante ascenso, na que unha xeración encetaba o seu camiño alí onde a anterior o deixara. “Lo que para nosotros era inusitado para nuestros padres y nuestros abuelos había sido inimaginable: lo mismo que para nuestros hijos ha sido casi tediosamente normal y sólo ahora está en peligro”, escribe Muñoz Molina5. Sempre procurei ofrecerlles aos meus alumnos unha mirada moito máis quebrada, a dunha liña continua e irregularmente fracturada. Non sei se o conseguín. Dende 2008 esa visión detívose de súpeto. Agora uns están á espreita, con moitas dúbidas, de que a liña descendente se deteña e torne a elevarse, coa ilusión de que a potencia dese novo ascenso sirva para compensar a prolongada baixada; outros, pola contra, ollan como imprescindible mesmo asumir ese descenso como a única táboa de salvación da perda de sensatez, da desobediencia de Ícaro. En calquera caso non sería a primeira vez na historia da humanidade que isto acontece: “Esta vez era o fin, non só de feito senón tamén efectivamente. As aguias voaran. Comezaba a Idade Media”6. Algúns temos a sensación de que estamos ante a fin dun ciclo e que, simplemente, as cousas xa non volveran ser “sólidas” como antes.


   Vén todo isto con motivo da lectura do último libro, en castelán, do vello profesor Fontana7 sobre o futuro como ese incerto país estraño no que o poder xa non o controlan os políticos; no que a política carece de poder para cambiar as cousas; no que só hai unha idea, a de que para resolver os problemas sociais hai que incrementar o consumo, nun planeta de recursos limitados, cada vez máis limitados; no que é impensable estender os niveis de consumo dos países desenvolvidos ao resto; no que as xeracións máis novas teñen as mellores expectativas e ningún futuro; no que semella que o apocalipse anunciado polos Sex Pistols (No future) e por Margaret Thacher (There is no alternative) se prolonga nun estado de guerra permanente; no que non é doado albiscar máis que a patolóxica privatización da política e do propio estado que apunta a unha sociedade da desigualdade...

   O libro de Fontana podémolo considerar un apéndice da súa grande obra8, inmediatamente anterior, á que lle dedicou 15 anos de investigación, que é xa unha referencia para entender os acontecementos históricos posteriores á segunda guerra mundial: creación do estado do benestar, a guerra fría, a coexistencia, a distensión, a expansión norteamericana, a crise da URSS e o proceso que, tomando a expresión de Krugman, denomina “gran diverxencia”9, isto é, a gran involución que dende finais dos setenta sufrimos en dereitos, benestar social e democracia.

   De novo, como xa nos ten acostumado, Fontana acompaña o texto cunhas amplas notas bibliográficas nas que fai un alarde exhaustivo de coñecementos e emprega fontes documentais e referenciais de todo tipo. Como botón de mostra, escribe: “Non menos interesante resultaría, dada a súa orixe, a crítica de Jeremy Grantham, un financeiro que dirixe un fondo de inversión que administra 97.000 millóns de dólares, quen manifestaba, nunha carta de febreiro de 2012 dirixida aos seus inversores, que “o capitalismo fai un millar de cousas mellor que os outros sistemas, e que normalmente só falla en dúas ou tres”, pero que “desafortunadamente para nós, un só deses fallos pode arruinar o capitalismo, e a nós con el”. Ao que engadía que “o sistema capitalista actual ten nos Estados Unidos feblezas fatais en potencia” que só poderían curarse cunha política ilustrada que o regulase, “o que é imposible que se produza mentres non diminúa a influencia do gran diñeiro no Congreso, e moi especialmente nas eleccións”10 De onde saca esta carta? E como ela outros centos de documentos e referencias tomadas, sobre todo, de The EconomistThe GuardianThe New York Times e dunha inmensidade de libros. Pois alí está, entre as máis de 70 paxinas de “Notas Bibliográficas” a referencia á carta de Grantham co link incluído11.

   Mais hoxe quixera limitarme estritamente a comentar as páxinas introdutorias nas que desenvolve esa idea, filla da ilustración pero tamén da Historia como saber científico, do permanente e constante progreso da humanidade, tanto no aumento da produción de bens, dende a revolución neolítica ata a industrial, como na mellora das liberdades e dos dereitos sociais, dende o escravismo ata a revolución francesa; esa visión optimista do devir humano como un proceso indisolublemente unido ao progreso. Cita a Gibbon e a Cordoncet. Para o primeiro, cada idade do mundo aumentou a riqueza, a felicidade e o saber; para o segundo, a capacidade de perfección do home é indefinida e os seus progresos serán máis ou menos rápidos, pero nunca serán un retroceso. Por certo que o marqués de Cordoncet escribiu o seu “Bosquexo” nun agocho tras ser condenado por traizón polos xacobinos; detido aos poucos meses, apareceu morto na súa cela. En vez de este xirondino, introdutor do concepto de “laicismo” e defensor do voto feminino, puido citar Fontana a Turgot, fisiócrata, ministro de Luís XVI, amigo e protector do marqués, que no seu celebre discurso pronunciado, sendo un mozo de 23 anos, en 1750, na Sorbona dicía: “A masa total do xénero humano, con alternativas de calma e de axitación, de bens e males, marcha sempre, aínda que a paso lento, cara a unha perfección maior.”12

   Ben é certo que esta construción ideolóxica podémola xa intuír entre as elites do renacemento pero non será ata o desenvolvemento do capitalismo cando virará na expresión da ideoloxía dominante que se asentará definitivamente, na segunda metade do XIX, cando o imperialismo europeo estenderá a súa idea de civilización e progreso por todos os recunchos do mundo. É na cultura occidental onde calla, de forma explícita, esta idea de que a historia da humanidade pode concibirse como un constante avance na procura da perfección, aos poucos, a través de forzas inmanentes ata que nun futuro remoto poida atopar unha condición próxima á perfección, para toda a humanidade.

   Desta visión de permanente ascenso cara ao sol que lle derreteu as ás a Icaro tamén participou o marxismo, herdando esta perspectiva tanto da ilustración como da filosofía alemá previa, da kantiana “lei inmanente do progreso”, da “forza oculta” e do “fío condutor”13 e da hegeliana concepción da Historia Universal como progreso necesario e racional do espírito cara á conciencia da liberdade14. O marxismo participa tanto da idea do permanente aumento da produción de bens: “O proletariado utilizará o seu dominio político para despoxar paulatinamente a burguesía de todo o seu capital, para centralizar todos os instrumentos de produción nas mans do Estado, é dicir, do proletariado organizado como clase dominante, e para incrementar a masa das forzas produtivas o máis rapidamente posible”15; como da mellora das liberdades: “No lugar da vella sociedade burguesa, coas súas clases e os antagonismos de clase, establécese unha asociación na que o libre desenvolvemento de cadaquén é a condición para o libre desenvolvemento de todos”16. Na simplificación destas ideas baseouse a colectivización do período stalianiano, ou a industrialización forzada, previa e posterior á segunda guerra mundial, ou o delirio khruxnoviano da construción do socialismo ou non menos ilusoria concepción brexneviana do “home soviético”.17

   Fontana lémbranos que deberiamos repensar cando menos dúas cuestións cruciais. Unha, que ao longo da historia o crecemento económico foi mínimo e só se acelerou, de forma superlativa, nos últimos 250 anos; non será pois un fenómeno excepcional?. Outra cuestión, cal é a relación entre crecemento económico e calidade de vida?. Na primeira globalización (XVI-XVIII) houbo un gran desenvolvemento da economía europea mais os estudos sobre a estatura humana, dato que se considera estreitamente relacionado co nivel de vida18, infórmannos de que nese período houbo un retroceso da estatura nas zonas máis avanzadas de Europa, é dicir houbo unha relación inversa entre desenvolvemento económico e calidade de vida. A distribución da riqueza non depende pois nin dunha construción ideolóxica como o progreso, nin dos avances tecnolóxicos, nin da xenerosidade das clases propietarias, senón das loitas das clases proletarias que ao longo do século XIX e no primeiro terzo do século XX aterrorizaron a burguesía que acabou cedendo dereitos (dende a xornada laboral ata o salario mínimo) e empregou o estado como intermediario. Non é preciso abundar na situación destes dereitos sociais na actualidade.

   A Gran Guerra foi un punto de inflexión que provocou a reacción represora (medo á expansión da revolución bolxevique de 1917) do fascismo para deter a loita social e poñer en cuestión a democracia liberal. A “alianza, insólita e temporal, do capitalismo liberal e o comunismo para facerlle fronte a ese desafío permitiu salvar a democracia, pois a vitoria sobre a Alemaña de Hitler foi esencialmente obra (non podería ser doutro xeito) do exército vermello19” A partir de 1948 iniciouse un período de redución das desigualdades e de futuros prometedores que, seguindo a Hobsbawm, denominamos “idade de ouro” que remata coa crise do petróleo de 1973. A tese que incorpora Fontana é que nesa altura, nos anos setenta do pasado século, foi cando Ícaro comezou a súa prolongada caída cara á perda de dereitos sociais, da liberdade e da paz. Non estariamos pois ante unha crise económica, a de 2008, da que nos poderiamos recuperar aforrando durante máis ou menos tempo, argumentación das políticas de austeridade, senón ante unha crise social encetada nos finais dos setenta e agudizada pola derrota dos sindicatos e a ausencia da ameaza revolucionaria; “as clases dominantes non dormen tan tranquilas como dende 1789” afirmou Fontana nunha ocasión20.

   Nestes tempos nos que Bauman nos ten que advertir dos perigos do “activismo de sofá”; Fontana conclúe que: “A gran lección que cómpre deducir desta experiencia é que ningún avance social se consegue sen loita: sen unha confrontación que só pode ter éxito cando se basea na conciencia colectiva de que non é licito resignarse a unha situación inxusta...”21. Fontana pretende, seguindo o seu mestre Pierre Vilar, “pensar historicamente” para que a historia sexa practica, pois: “Este é o modo no que intento ser socialmente útil: amolando. Acostuma provocar reticencias , pero se non che importa, resulta máis satisfactorio: non lle gustas, pero respéctante”22


1 Varela Pérez, I.: Do outro lado das portas. Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2015 (p. 87)
2 Graves, R.: Los mitos griegos. Alianza Editorial, Madrid, 1985. Dous tomos.
3 Heroe ou divindade? “(…) do deus Lug, un dos Tuatha de Danann, un dos xefes deses deuses bos, deses deuses da luz e da vida… (p. 93), D'Arbois de Jubainville, H.: El ciclo mitológico irlandes y la mitología céltica. Visión Libros, Barcelona 1981.
4 Lug; Lugos (Galia); Lugh (Eire); Llen Llaw (Gales). Segundo as fontes irlandesas, a sociedade divina estrutúrase do mesmo xeito que a sociedade humana, e a organización dos Tuatha Dé Danann (as xentes da tribo de Dana) está xerarquizada en tres clases funcionais: a sacerdotal, a guerreira e a artesanal. Lug non pertence a ningunha delas en especial xa que pode asumir todas as funcións, así declárase sucesivamente carpinteiro, ferreiro, guerreiro, poeta, meigo, pousadeiro e broncista… ; ten pois certa semellanza con Dédalo.
5 Muñoz Molina, A: Todo lo que era sólido. Seix Barral, Barcelona, 2013. (p. 196)
6 Montanelli, I.: Historia de Roma. Globus 1994, p. 321
7 Fontana, J.: El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI. Pasado&Presente, Barcelona, 2013. Sobre esta obra Borja de Riquer ten escrito: “Con este libro, asume un reto que pocos historiadores tienen hoy día la capacidad de afrontar, el de explicar cómo fue posible que la gran ilusión surgida tras el desastre de la II Guerra Mundial de construir un nuevo orden mundial guiado por el entendimiento y el progreso colectivo se frustrase, y que siete décadas después nos encontremos ante un desorden económico sin precedentes y con no pocas dificultades para que la democracia predomine en el planeta.” e sobre o traballo de Fontana como historiador: “un historiador más documentado y ambicioso que Eric J. Hobsbawm, y tan lúcido, innovador y sugerente como el malogrado Tony Judt. Esta obra monumental ratifica a Josep Fontana como un historiador de categoría mundial”. Verhttp://elpais.com/diario/2011/12/03/opinion/1322866812_850215.html
8 Fontana, J.: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Pasado&Presente, Barcelona, 2011.
9 Outros economistas como Dani Rodrik teñen usado este termo para referirse ao resultado dos dous últimos séculos de globalización nos que se provocou unha gran diverxencia a escala global: “Non foi sempre así. Ao comezo da Revolución Industrial, a diferenza entre as rexións ricas e as rexións pobres do mundo era da orde de 2:1. Na actualidade, a mesma ratio está en 20:1. A diferenza entre o país máis pobre e o máis rico tense ampliado ata aproximadamente 80:1. Rodrik, D. : La paradoja de la globalización. Antoni Bosch editor, Barcelona, 2011 (p. 156). Outros como Lant Pritchett teñen empregado a expresión “enorme diverxencia” para referirse ao mesmo que Rodrik.
10 Ver Fontana, J.: El futuro es un país..., p. 136
11 Sobre este dato e moitos outros pódese consultar o texto das conferencias que pronunciou Fontana en febreiro de 2012 https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/02/mas-allc3a1-de-la-crisis-j-fontana-3-de-febr-2012.pdf
12 Turgot: Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano. Pódese consultar enhttp://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos_old/PDF/TurgotCuadrosFilos%F3ficosProgreso.pdf
13 “Octavo Principio.- Pódese considerar a historia da especie humana no seu conxunto como a execución dun plan oculto da Natureza para levar adiante unha constitución interior e, a tal fin, exteriormente perfecta, como o único estado no que pode desenvolver plenamente todas as súas disposicións na humanidade (...) Noveno Principio.- Un intento filosófico de elaborar a historia universal conforme a un plan da Natureza que aspire á perfecta integración civil da especie humana ten que ser considerado como posible e ata como elemento propiciador desa intención da Natureza” en Kant. I.: Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia, Tecnos, Madrid, 1994 (p. 24).
14 Ver Hegel, G. : Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. Tecnos, Madrid, 2005.
15 Marx, K. Engels, F.: O manifesto comunista. Xerais, Vigo, 1998 (p. 66).
16 Marx, K. Engels, F., op. cit (p. 68).
17 “Os dirixentes soviéticos tentan mobilizar todos os esforzos posibles. Khruxov asegura no XXI Congreso que a URSS inicia a construción do comunismo, e no XXII Congreso anuncia a realización do comunismo para 1980” (p. 86). “Era a consecuencia inevitable de dúas constantes no “corpus doctrinae” soviético: non había máis patria que a propia clase social e a medida que se constrúe o socialismo desaparecen as diferencias nacionais, dando lugar a formacións historicamente novas” (p. 104) en Rios, X., Pellitero, L., Méixome, C.: Rusia. Das orixes á crise dun modelo. Ir Indo, Vigo, 1996.
18 Recentes investigacións consideran que o estudo da estatura, ademais da esperanza de vida, fornece datos fundamentais para coñecer a saúde media da poboación pola influencia que ten sobre ela a alimentación. Un estudo do CSIC, dirixido por Julio Pérez, dinos que a estatura media dos varóns adultos nacidos en España en 1982 (176cmts) é 10cmts máis que a dos nacidos en 1910 (166cmts), mentres que a media da estatura das femias é de 7cmts máis (155cmts fronte a 162cmts). http://www.csic.es/web/guest/buscar?
19 Hobsbawm, E.: Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998, pág. 17.
21 Fontana, J.: El futuro es un país..., p. 19
22 Ver: “El historiador debe ayudar a la gente a pensar” en http://blog.udllibros.com/wp-content/uploads/Babelia-20-julio-2013.pdf


Ningún comentario:

Publicar un comentario