mércores, setembro 20, 2017

Retallos de BCN8: Reflexións de Barcelona


1.- Seguidismo.
O galeguismo, isto é o nacionalismo galego, ao non ser quen de erguer un proxecto con pretensión de hexemonía social, agás na breve década de remate do século XX, tivo, tanto na contemporaneidade como na historicidade,  unha pulsión imitadora, de gratificación no reflexo de “outros”, de aparvamento papaleisón e en última instancia de desconfianza nas propias potencialidades,  que, en ocasións,  non fixo máis que amosar con crueza a súa debilidade e afastar das súas propostas a quen tentaba convencer.

Nos albores políticos o entusiasmo tiña a súa orixe na Irlanda católica, céltica e poética ou nas ansias de reintegrarse, ben nunha fantasiosa rememoración da vella Gallaecia ou na vizosa e resistente Portugal que, agás en puntuais e interesados momentos, non só nunca prestou a máis mínima atención ao seu Kosovo particular e non recoñecido, senón que procurou, e procura, mirar para o centro e afastar olladas irredentas cara ao  norte. Neste rodopío segue encerellado como consolo unha salientábel parte do galeguismo político-cultural.

Houbo momentos nos que esta ansia por asemellarse ao movemento admirado chegou ata o extremo do papaleisón absoluto. Durante a década dos oitenta o nacionalismo galego organizado entregou o seu esforzo e hipotecou a súa acción ao movemento abertzale ata o extremo, mesmo ridículo, de renunciar á  súa propia expresión política para poder gabarse do seu sacrifico solidario. Por fortuna daquela abdución foise saíndo, non sen dificultades, para encetar a fase de maior presenza social do galeguismo na fin de século cronolóxico ao que nos referimos máis arriba.

Temo que a pulsión imitadora, e limitadora, rebrote co catalanismo actual. Ao mellor xa o fixo. Será tan ineficaz como cando Solidaridad Gallega, e habería que agardar polas Irmandades para retomar a vontade de tecer nación. Escoito entusiasmo excesivo con procesos que non son nosos. A nación dos galegos e galegas, abandonada polas súas elites políticas e económicas, non tivo máis expresión de vontade que a que lle deron, de xeito consciente ou non,  as súas clases populares, o que hoxe alcumaríamos como “os de abaixo”, ou como faga o filósofo de cabeceira de cada quen. O punto de encontro segue estando alí onde se cruzan esquerda, nación e democracia e en consecuencia o proceso galego ou é único, orixinal e non reflexo, ou non será.

2. Illacionismo
Ser moi conscientes de que o proceso é autónomo, fundado nas propias forzas, non escusa a necesaria relación tanto con outros movementos de emancipación nacional como a acción a respecto dos dous estados que nos arrodean. Sinalar dúas cuestións fulcrais para o desenvolvemento do galeguismo político.

Por unha banda a precisa e urxente achega, todo o medida que se queira, á norma internacional da lingua portuguesa, sabendo que a iniciativa é nosa e que se ten que presentar nas institucións para reabrir o debate en termos de beneficio para o idioma a afastado de disputas fratricidas; seguramente a peor das moitas que nos asolan e asolaron e a máis inútil de todas. Hoxe cando as persoas de fala orixinaria galega xa non só deixaron de ser maioría senón que o galego perde falantes ao mesmo ritmo que habitantes, unha lingua falada polos vellos da tribo ten as mesmas posibilidades de supervivencia ca estes.

A lingua ten que reinventarse para sobrevivir nun mundo intercomunicado, atravesado por linguas de uso, unha esperanza pode ser achegarse á  norma portuguesa, menos disolvente para a nosa lingua minorizada, simplemente porque a sitúa nun espazo comunicacional diferenciado do español no momento en que a supervivencia da lingua está cada vez máis indisolubelmente unida á proxección social da proposta galeguista nacional.

A soberanía do proxecto de nación non empece, nin limita, a táctica de alianzas tanto no vector nacionalista como no eixo da esquerda. A única limitación é a autoorganización, a soberanía da alianza. Non parece comprensible o desequilibrio, o abandono do punto de encontro, agás que as alianzas se fagan dende a vella perversión da vangarda orientadora de febles, en ideoloxía, compañeiros de viaxe. As alianzas entres iguais, sen mingua de soberanía, como acumulación de forzas e expansión do proxecto nacional, non só  parecen comprensibles senón mesmo necesarias.

Ese diálogo, dende a total soberanía, é preciso coas forzas de esquerda española. Este será sempre tenso, mesmo en ocasións contraditorio, mais non é doado de entender que  a esquerda galega practique o illacionismo defensivo do resistente e abandone ou rexeite inmiscirse na formulación de alternativas a nivel estatal. Ben que o souberon facer as dereitas nacionalistas vascas ou catalás, por certo con gran habelencia durante anos.

As brutais descualificacións  entre as esquerdas galegas e as españolas só se entenden como unha disputa territorial, por certo ben pouco práctica, agás se a consideramos dende o punto de vista das elites partidarias. Outra cousa ben distinta é a renuncia a un proxecto soberano, á  autoorganización, como ten ocorrido nalgunha ocasión recente.

Estas reflexións, mesmo coas súas aparentes, ou reais, contradicións, xurdiron ao regreso dun once de setembro que abriu moitos interrogantes e alimenta moitas esperanzas.

Xoves, 14 de setembro de 2017


Ningún comentario:

Publicar un comentario